اختتامیه صدویکمین دوره کمک بهیاری مرکز آموزش تواناگستر


مراسم به اتمام رساندن صدو یکمین دوره کمک بهیاری

امیدواریم شاهد اشتغال بکار تک تک شما عزیزان و موفقیتتان در تمامی مراحل باشیم.