تعداد بازدید از این صفحه : 3,700 بار

قوانین خدمات پرستاری


1- برای ارسال به منزل و بیمارستان، نیرو می بایست کارت ملی و یا اصل شناسنامه را در شرکت گرو گذاشته و سفته ها و قراردادهای مربوطه را امضا نماید.

2- برای بسته شدن قرارداد جهت مراقبت از سالمند در منزل می بایست مراقب پس از در گرو گذاشتن مدارک خود در شرکت، 24 ساعت آزمایشی در محل مورد قرارداد حضور یابد و در صورت توافق طرفین(مراقب و مددجو) روز بعد یکی از اعضای شرکت جهت بستن قرارداد همراه با مراقب به منزل مددجو رفته و قرارداد را تنظیم می نماید. 

3- جهت تنظیم قرارداد بین شرکت و مددجو، خانواده مددجو نیز می تواند به شرکت آمده و قرارداد را در شرکت تنظیم نماید.

4- خدمات پرستاری برای خانواده های شهدا با اوردن نامه از بنیاد شهید رایگان است.